fbpx
Hoppa till innehåll

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

På Pixpay org.nr (559002-6224) (”Pixpay”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina personuppgifter. 

Pixpay är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de Behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy (“Policyn“). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.
Vi kommer också att lista våra Personuppgiftsbiträden så att du kan känna dig 100% säker på var dina Personuppgifter lagras och Behandlas.
Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida www.pixpay.se samt ww.app.pixpay.se  (tillsammans “Funktioner“). 

Den här policyn riktar sig till:

Potentiella användare
Användare av plattformen
Anställda hos potentiella kunder
Anställda hos befintliga kunder

Definitioner

“Behandling” av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.
“Gällande rätt” är den lagstiftning som är tillämplig behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.
“Personuppgifter” är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.
“Personuppgiftsansvarige” är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt gällande rätt.
“Personuppgiftsbiträde” är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.
“Registrerad” betyder den levande, fysiska person vars personuppgifter behandlas.
“Tjänsten” Egenanställning, hyra av arbetsgivare.

PixPay´s personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar de Behandlingar av Personuppgifter som Pixpay är Personuppgiftsansvarig över, dvs. de Behandlingar för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde – alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.
Pixpay tillhandahåller en administrativ tjänst och behöver således lagra personuppgifter för att skapa användarkonto och följa gällande regelverk.
Pixpay`s behandling av personuppgifter
Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att informera om:
Varför Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i förhållande till ändamålet
Vilken rättslig grund vi identifierat för Behandlingen
Rättsliga grunder: Skattelagstiftning, Bokföringsskyldighet. 
Rättslig förpliktelse – Vi är enligt gällande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av vår verksamhet.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för.
Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta
 a) följa av ett avtal, 
b) vara beroende av ett giltigt samtycke, 
c) framgå av lagstiftning
d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning.
I listan nedan anger vi (i den utsträckning det är möjligt) den period Personuppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa perioden.

Behandlingar

Behandling och ändamålet med behandlingen: För att avgöra vilka tjänster som vi kan erbjuda dig och för att följa gällande lag avseende kredit- och andra riskbedömningar vid tillhandahållande av krediter riskbedömningar.
För att skydda dina och/eller våra intressen och undersöka kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av oss med syfte att tillhandahålla bevis på en affärskommunikation för att förebygga, begränsa och utreda missbruk eller olaglig användning av våra tjänster samt kvalitetssäkra tjänster.
För att följa gällande lag, förhindra, upptäcka, undersöka och rapportera potentiell penningtvätt eller finansiering av terrorism.
För kundanalys, kundundersökningar och att erbjuda ytterligare tjänster.
Vi kan erbjuda dig nya tjänster och genomföra Kundundersökningar och föra statistik. Förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.
Hantera åtkomstkontroll och funktionalitet av digitala kanaler, förhindra obehörig åtkomst och missbruk av dessa.
Hantera och administrera betalningstransaktioner i nationella betalningssystem. Att utföra nationella betalningar och transaktioner via betalningssystem och kreditinstitut.
För att följa tillämplig lagstiftning, bokföringslagar och fastställa och försvara rättsliga anspråk.
Personuppgifter: identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, identitetsdokument (kopia av pass, körkort eller annan ID-handling). Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, e-postadress. Uppgifter om relationer till juridiska personer såsom uppgifter som lämnats av dig eller erhållits från offentliga källor eller genom tredjepartsleverantör för fullgörande av transaktioner för den berörda juridiska personens räkning etc. Finansiella uppgifter såsom konton, ägande, transaktioner, krediter, inkomst, skulder.
Uppgifter om ursprung av tillgångar såsom din eventuella affärsverksamhet.
Uppgifter som erhållits och/eller skapas vid fullgörandet av en förpliktelse som följer lag såsom uppgifter som rör förfrågningar från myndighet såsom Skatteverket, domstolar, Kronofogden, detaljer om inkomst, kreditåtaganden, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar och skulder. Uppgifter om din skattemässiga hemvist såsom uppgifter om bosättningsland mm. Kommunikationsuppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats eller när du kommunicerar med oss via telefon, e-post, meddelande och andra kommunikationsverktyg som sociala medier eller via andra av våra kanaler.
Uppgifter relaterade till tjänsterna såsom avtalets fullgörande eller brist på fullgörande, bland annat genomförda transaktioner, avslutade och utgångna avtal. Uppgifter om vanor, preferenser och kundnöjdhet såsom aktivitetsnivån i användandet av tjänsterna, vilka tjänster som använts, personliga inställningar, enkätsvar etc.

Källa: Personuppgifter kan inhämtas från dig genom din användning av våra tjänster och från externa källor t.ex. från offentliga och privata register eller av tredje part
Period för lagring: Så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande lag.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång – Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.
Rättelse – Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så fixar vi det!
Radering – Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.
Invändning – Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Ingen fara – i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller.
Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.
Begränsning – Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:
Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter
Om du, i stället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du till exempel inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig
I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för; förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilititet – Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.
Återkalla samtycke – Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling(ar) av personuppgifter och inte för någon behandling som redan skett.
Hur du åberopar dina rättigheter
Kontakta oss på hej@pixpay.se med DSO i ämnesfältet så hjälper vi dig. Genom att ange ditt användarkonto kan du begära registerutdrag, få information om vad du har samtyckt till samt radera dina personuppgifter.


Överföring av Personuppgifter

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.
I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:
Det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå;
Tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring;
Eller andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt. 

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.
Vi kan även behöva lämna dina personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Överföring av Personuppgifter till annan Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter kan komma att delas eller överföras till utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivåvid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Säkerhet

Pixpay har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst. 

Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:
Interna styrdokument (policys/instruktioner)
Inlogg- och lösenordshantering
Informationssäkerhetspolicy
Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:
Kryptering
Åtkomst logg
Säkerhetskopiering
Regelbunden kontroll av säkerhetsnivå
Tvåstegsverifiering

Cookies

Pixpay använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy (www.pixpay.se/cookies).

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på www.imy.se. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:
Skick ett maill till hej@pixpay.se med DSO i ämnesfältet.